O projektu

Projekat Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija ima za cilj pružiti podršku vlastima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zahtijevanih procesima pristupanja EU u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine duhanom. Projektni cilj obuhvata ratifikaciju i implementaciju Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima.

Multisektoralna saradnja institucija Bosne i Hercegovine ključna je za uspješnu borbu protiv ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima i stvaranje neophodnih uslova za ratifikaciju Protokola, kao dio procesa EU integracija koje su opisane u Izvještaju Evropske komisije za 2021 i to u Poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja i Poglavlju 29. – Carinska unija. Skladno tome, projektni tim identificirao je relevantne aktere za učešće u radu Radne grupe sa ciljem razvijanja Akcijskog plana za ratifikaciju i implementaciju Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima.

2021. godine PROI je uspostavio multisektoralnu radnu grupu koja ima za cilj da razvije trogodišnji Akcijski plan za ratifikaciju i implementaciju Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Akcijski plan će sadržavati aktivnosti koje će voditi ratificiranju Protokola kroz poboljšanju učinkovitosti i održivosti politika i praksi. Impementacija Protokola će doprinijeti eliminaciji nezakonite trgovine duhanskim proizvodima do najvećeg mogućeg nivoa.

Ilegalna trgovina duhanom i duhanskim proizvodima

Nezakonita trgovina duhanskim proizvodima je sve složen globalni izazov. Uzrokuje ogromne budžetske rashode, potiče sivu ekonomiju, pokreće organizovani prekogranični kriminal i potkopava inicijative javnozdravstvenih politika usmjerenih na smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda. Smanjenje dostupnosti ilegalnih proizvoda kroz zaštitu legalnog lanca snabdijevanja u interesu je unutrašnjeg tržišta i javnog zdravlja, kao i legitimnog poslovanja. Ujedno, implementacija politika kontrole duhana je obvezujuća u okviru procesa pristupanja EU, ali i preuzetih međunarodnih obaveza ratificiranjem Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, 2009. godine. Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja nije ratifikovala Protokol za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, te nema pristup instrumentima i fondovima za implementaciju Protokola.

Istraživanja

Globalno tržište i oporezivanje grijanih duhanski proizvoda i cigareta

Članovi radne grupe

Projekat ”Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” implementira PROI a podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.