Šest mjeseci nakon početka primjene zakona o kontroli duhana: šta su naredni koraci?

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo FBiH održana je press konferencija na kojoj su prezentirani dosadašnjii uspjesi u implementaciji Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH kao i planovi za naredni period. Press konferenciju su zajednički organizirali Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za javno zdravstvo, Federalna uprava za inspekcijske poslove i udruženje PROI. U fokusu obraćanja učesnika bili su član 41. (Početak primjene propisa) i član 43. (Imenovanje Federalne komisije), koji propisuju obavezu usklađivanja s novim zakonskim odredbama u roku od šest mjeseci od početka primjene Zakona. U razgovoru učesnika sa predstavnicima medija, posebno je naglašena važnost dosljedne provedbe zakonskih odredbi u cilju unapređenja javnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Objavom u Službenim novinama Federacije BiH Zakon o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je prvi korak zaštite pučanstva i usklađivanja zakona na polju javnozdravstvenih politika sa pravnom stečevinom EU. Ovaj Zakon je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. Kako je novi mandat Vlade Federacije BiH počeo 28. travnja 2023. godine malo je usporeno sa dinamikom donošenjem podzakonskih akata i imenovanja Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ali je sve u okvirnim rokovima predviđenim zakonom. Istaknuo bi kako neki podzakonski akti kao što su Pravilnik o uvjetima posebnih prostorija za pušenje u smislu izuzetaka sukladno članku 7. i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja sukladno članku 25. ovog Zakona već gotovi u nacrtima i spremni za slanje od strane kabineta ministra Uredu za zakonodavstvo Federacije BiH. Pojedini podzakonski akti predviđeni ovim zakonom imaju utjecaj na jedinstveno tržište BiH i moramo u suradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske usuglasiti tekst.“- istaknuo je Vedran Marčinko, pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije, Federalno ministarstvo zdravstva.“- istaknuo je Vedran Marčinko, pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije, Federalno ministarstvo zdravstva.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će u smislu provedbe pomentog Zakona vršiti nadzore putem Federalnog inspektorata, odnosno federalnih inspektora rada za oblast zaštite na radu kod subjekata nadzora, na način kako je razgraničeno prema nadležnosti utvrđenoj propisima o radu, i to u segmentu primjene odrebe člana 5. Zakona prema kojoj se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima – mjestu rada. S obzirom da pravna lica imaju vrijeme prilagodbe u trajanju od šest mjeseci, a očekujući donošenje predviđenih pratećih provedbenih akata, federalni inspektori rada i zdravstva u prelaznom periodu nakon stupanja na snagu zakona, u okviru vršenja inspekcijskih nadzora iz plana redovnih inspekcijskih nadzora, plana pojačanih inspekcijskih nadzora i postupanja po prijavama, prevashodno imaju konsultativno-savjetodavnu ulogu za osiguranje djelotvornog uvođenja subjekata nadzora u nove pravne okvire, kako bi preventivnim djelovanjem podržali namjeru i cilj zakonodavca, što je zaštita zdravlja građana i uposlenika u javnim institucijama. Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove Federacije BiH, Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i Ministarstvu privrede SBK, akt koji se odnosi na poziv na saradnju vezano za nadzor nad primjenom Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih ostalih proizvoda za pušenje FBiH.“- naglasio je Adi Gujić, vršilac dužnosti federalnog zdravstvenog inspektora, FUIP. 

 

Kontrola duhana predstavlja skup intersektorijalnih mjera mjera i intervencija koje se tiču proizvodnje, potrošnje i prometa duhanskih proizvoda. Zahtjeva aktivnu suradnju mnogih sektora ne samo zdravstvenog. Od provedbe zakona očekujemo dugoročno više stvari: Smanjenje oboljevanja i preuranjene smrtnosti od nezaraznih bolesti – pušači preko 6 puta češće dobijaju rak bronha i pluća, duplo češće dobijaju moždani udar a tri puta češće dobijaju srčani udar. Smanjenje oboljevanja i smrtnosti novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina, jer većina djece i adolescenata nije u potpunosti zaštićena od izloženosti pasivnom pušenju. Promociju prostora bez duhanskog dima kao jedan od uvjeta za zdravlje – zaštita od posljedica pasivnog pušenja i pušenja iz treće ruke i jačanje prevencije kroz aktivni angažman KZJZ u pripremi nastavnih planova obrazovnih ustanova sa većim sadržajem prevencije pušenja uz podršku ZZJZFBIH kroz učešće u radu Federalne komisije za kontrolu duhana. Od strane Zavoda za javno zdravstvo urađen urađen vodič za škole bez duhanskog dima koji je prosljeđen KZJZ.“ – izjavila je dr. Aida Ramić Čatak, federalna koordinatorica za kontrolu duhana i voditeljica Sektora javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo FBIH.

Da bi postigla efikasna implementacija zakona, potrebna je sinergija i koordinirani pristup svih aktera uključujući vladine institucije, nevladine organizacije i međunarodne agencije. Pored svih ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih aspekata, efikasnom implementacijom novog zakona želimo prevenirati početak pušenja među djecom i mladima te obeshrabriti ih da počnu koristiti duhanske proizvode, te tako smanjiti ovisnost i dugoročne zdravstvene posljedice povezane sa pušenjem. Da bi implementacija zakona bila što efikasnija, udruženje PROI će nastaviti davati podršku institucijama za implementaciju zakona – federalnim i kantonalnim inspekcijama, policiji i sudovima te nastaviti suradnju sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim zavodom za javno zdravstvo uz pomoć Švicarske ambasade, američke organizacije Campaign for Tobacco-Free Kids, Delegacije EU u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, kao i drugih međunarodnih i lokalnih partnera.“– dodala je Jasmina Čekrić, izvršna direktorica PROI-a.

 

“Članovi Zagovaračkog odbora mladih proveli su mapiranje stanja u ugostiteljskim objektima na području pet gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Zenica, Tuzla, Travnik i Mostar), radi procjene njihove usklađenosti s novim zakonom o kontroli duhana u FBiH, odnosno pripreme za potpunu primjenu zakona. Posjećeno je preko 80 ugostiteljskih objekata, te je ustanovljeno da je preko 70% objekata prijevremeno uskladilo svoje poslovanje sa zakonom, što ukazuje na pozitivnu namjeru ugostitelja da zaštite zdravlje svojih zaposlenika i gostiju.U okviru kampanje “Zdravlje je Zakon” na društvenim mrežama, trenutno se provodi promocija  pomenutih ugostiteljskih objekata, što je doprinijelo značajnom angažmanu građana u informisanju javnosti o nepušačkim objektima na području Fedracije BiH. Mi mladi smo trenutno izloženi različitim naprednim marketinškim taktikama duhanske industrije a ovaj će zakon dugoročno smanjiti taj uticaj i stvoriti temelje za zdravije generacije. Mladi mogu i žele doprinijeti stvaranju zdravije budućnosti, a navedene aktivnosti su je dokaz tome.“ – istaknula je Emina Pašanović, članica Zagovaračkog odbora mladih pri PROI-u.16. Jula 2024. Admin PROI

Sastanci mladih sa donosiocima odluka u Travniku

 Mladi lideri i liderice iz Sarajeva, Tuzle i Travnika su identifikovali 8 zagovaračkih inicijativa iz oblasti borbe protiv korupcije i...

4. Jula 2024. Admin PROI

Definirani uvjeti za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima 

U Sarajevu je 28. juna održana konferencija za medije Federalnog ministarstva zdravstva u saradnji sa Udruženjem PROI na temu stupanja...

3. Juna 2024. Admin PROI

U Sarajevu obilježen Svjetski dan bez duhana – na snazi kazne za nepoštivanje novog zakona o kontroli duhana u FBiH

U Olimpijskom muzeju u Sarajevu, 31. maja obilježen je Svjetski dan bez duhana, u organizaciji udruženja PROI uz podršku Ambasade...

30. Maja 2024. Admin PROI

Mladi lideri i liderice održali sastanke sa donosiocima odluka Tuzlanskog kantona

Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

29. Aprila 2024. Admin PROI

Mladi uputili zagovaračke inicijative u nadležne institucije BiH adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

 Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

23. Aprila 2024. Admin PROI

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti odgovoran za stvaranje...