Održana panel diskusija “Ka efektivnijim politikama kontrole duvana”

Na panel diskusiji „Ka efektivnijim politikama kontrole duvana“ koja je održana 07.12.2022. godine u Sarajevu, predstavljeni su rezultati istraživanja Univerziteta u Banjoj Luci koja pruža prvu sveobuhvatnu procjenu ukupnog troška konzumiranja duvana u BiH kako bi se pružila pouzdanija informaciona osnova za unapređenje politike oporezivanja duvana.

Događaj je organizovao Centar za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Udruženjem PROI, a u okviru međunarodnog istraživačkog projekta „Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom“ koji realizuje Univerzitet u Banjoj Luci.

Navedeno istraživanje pruža informacije o direktnim troškovima pušenja (bolničko liječenje, lijekovi, tretmani), kao i o indirektnim morbiditetnim (izostanci s posla), te mortalitetnim troškovima (izgubljena produktivnost zbog prerane smrti kao posljedice pušenja) u 2019.

BiH je rangirana kao 11. zemlja u svijetu prema udjelu pušača u ukupnoj populaciji, 41%. Od svih stanovnika BiH koji su preminuli u 2019, oko 64% smrti je bilo uzrokovano bolestima koje su povezane s pušenjem (24.654), od toga 20% slučajeva su smrti od posljedica pušenja (5.058).

Direktni troškovi konzumiranja duvana su vrijednost dobara i usluga potrošenih na liječenje pušača od bolesti povezanih s pušenjem. Ovi troškovi su procijenjeni između 557-766 miliona KM. Indirektni mortalitetni troškovi pušenja predstavljaju vrijednost ljudskog života koji je izgubljen usljed prerane smrti izazvane posljedicama pušenja i procijenjeni su na 111-141 milion KM.

Osnovna preporuka studije je da vlasti trebaju razmotriti ponovno uvođenje redovnog godišnjeg povećanja akciza na duvan — što je napušteno u 2019 – u cilju smanjenja potrošnje duvana i (sekundarne) izloženosti duvanskom dimu, te da vlasti trebaju prestati tretirati akcize na duvan kao prihod, već kao instrument za smanjenje pušenja i alocirati ove finansijske prilive ka javnom zdravlju, uključujući i kontrole pušenja.

“U javnom narativu sve su češće manipulativne naučno-neutemeljene tvrdnje kojima se stvara korelacija između rasta akciza na duhan i duhanske proizvode i rasta crnog tržišta duhanom. Prvi korak da se osigura kontrola nad lancem duhanske proizvodnje i prodaje u skladu sa međunarodnim standardima je ratifikacija Protokola o eliminaciji ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima, Svjetske zdravstvene organizacije.”- izjavila je direktorica Udruženja PROI, Uliana Bakh.

Pored rezultata istraživanja pomenutog projekta, na događaju je održana panel diskusija čiji je cilj bio da sa svim zainteresovanim akterima u oblasti politika kontrole duvana analizira značaj različitih segmenata politika kontrole duvana u Bosni i Hercegovini. Događaju su prisustvovali predstavnici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Univerziteta u Sarajevu, Svjetske zdravstvene organizacije iz BiH, Direkcije za evropske integracije i nekoliko organizacija civilnog društva.