Obilježen Svjetski dan bez duhana

U Sarajevu 26. maja obilježen je Svjetski dan bez duhana, a ovim događajem je najavljen početak primjene novog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novi zakon stupio je na snagu 28. maja i najvećim dijelom je harmoniziran sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije.
Organizator događaja je udruženje PROI, pod pokroviteljstvom Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Evropska unija u Bosni i Hercegovini, te u partnerstvu sa World Health Organization – WHO, Country Office for Bosnia and Herzegovina, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Događaj je okupio predstavnike institucija vlasti, ugostitelja, organizacija civilnog društva, predstavnike međunarodne zajednice i političkih stranaka, i tom prilikom su se prezentirala najznačajnija postignuća na području kontrole duhana u prethodnoj godini.
Govoreći o značaju stupanja na snagu novog zakona o kontroli duhana, učesnici su se složili da zakon predstavlja važnu i progresivnu javno-zdravstvenu politiku, ali da će njegova efekasnost ovisiti o kontinuiranim aktivnostima koje moraju biti poduzimane od svih nadležnih za njegovu implementaciju. Tu se prije svega misli na nadležna ministarstva, inspekcije, policiju, sudove, ali i predstavnike civilnog društva kao i same građane. Samo kontinuirane i koordinirane intervencije na svim nivoima u oblasti kontrole duhana, te uz međunarodnu podršku, mogu donijeti dugotrajne zdravstvene i ekonomske koristi za naše društvo.
Sa događaja je također poslana poruka o neophodnosti permanentnog podizanja javne svijesti o štetnosti duhanskih proizvoda, a pogotovo kod mladih koji su najčešća meta duhanske industrije, te je zaključeno da će udruženje PROI, zajedno sa partnerima koji su bili prisutni na događaju, nastaviti rad na promociji zdravih životnih stilova i kreiranju javno-zdravstvenih politika kojema će se smanjivati upotreba duhanskih proizvoda, i time poboljšati zdravlje građana i smanjivati troškovi vezani za bolesti prouzrokovane korištenjem duhanskih proizvoda.