Kontrola duhana je neophodna za EU integracije

U Izvještaju Europske unije o napretku BiH za 2020. naglašava se da je ostvaren nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima. Posebno se ističe pitanje neadekvatnih zakona na polju kontrole duhana i neophodnost zabrane pušenja na svim javnim mjestima, te usklađivanje poreza na duhan sa EU direktivama.

Zakonodavstvo koje regulira kontrolu duhana na entitetskim nivoima i u Brčko distriktu nije usklađeno sa relevantnom pravnom stečevinom Europske unije. Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, ova konvencija nije u potpunosti implementirana zbog nedostatka sistematskog nadzora. Bosna i Hercegovina nije ratifikovala protokol za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima.

Također, u Poglavlju 28, koje se tiče zaštite potrošača i zdravlja, ističe se neophodnost usvajanja zakona koji zabranjuju pušenje na javnim mjestima, ratificiranje protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanom i zahtjeva provedbu obje mjere.

U Poglavlju 16. upozorava se da trošarine na duhan u BiH imaju značajna odstupanja u odnosu na pravni okvir EU, te se naglašava na neophodnost usklađivanja. Podsjećamo da u skladu sa Direktivom EU o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan, trošarina ne smije biti niža od 90 EUR za 1.000 komada cigareta, dok je u Bosni i Hercegovini ova trošarina u pola manja.

Neusklađeno zakonodavstvo je dovelo stanovnike Bosne i Hercegovine do najveće prevalence pušenja u Evropi, kako među odraslima, tako i djecom. Trenutno u BiH više od 1.2 miliona stanovnika su pušači, a samo od raka pluća na godišnjem nivou umire skoro 2000 osoba, što stavlja našu zemlju na 18. mjesto u svijetu po smrtnosti od ove bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da, ako se nastavi trenutni trend prevalence pušenja u BiH, u narednih 15 godina više od 600.000 ljudi će umrijeti od bolesti uzrokovanih pušenjem.

Federalno ministarstvo zdravstva je u svojstvu predlagača procesuiralo novi Zakon o kontroli duhana u Federaciji BiH, koji je maksimalno usklađen sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana i EU direktivama. Zakon je u formi prijedloga usvojen 05.07.2018. na sjednici Vlade FBiH i od tada nije bilo napretka u njegovom usvajanju u Parlamentu FBiH.

Udruženje PROI poziva nadležne institucije vlasti i posebno Parlament FBiH da što prije usvoji zakonsku regulativu kontrole duhana i na taj način naprave iskorak ka EU integracijama, ujedno štiteći na zdravlje stanovništva. Ovo pitanje javnog zdravstva je posebno važno sada, u vrijeme pandemije COVID-19.