Aktivnosti i inicijative

Povodom izjašnjavanja o prijedlogu zakona o kontroli duhana u Domu naroda Parlamenta FBiH, Zagovarački odbor mladih videom poručuje donosiocima odluka da je krajnje vrijeme da ih počnu slušati i uključivati mlade u procese koji će doprinijeti boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Mladi ne žele dopustiti da naši omladinski potencijali grade tuđa društva, kada je naša država ta kojoj je to prijeko potrebno.

U nastavku možete pročitati naše inicijative koje smo delegirali u nadležne institucije u sklopu projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”. 

Iz oblasti borbe protiv korupcije u BiH:

  • Da se predloži i usvoji Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji BiH.
  • Usklađivanje mjera za korupciju u Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu sa mjerama za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.
  • Učiniti javno dostupan registar podataka o imovini nosioca javnih funkcija na svim nivoima vlasti.

Iz oblasti borbe protiv nasilja nad ženama u BiH:

  • Osnivanje interresorne radne grupe u cilju identificiranja i otklanjanja sistemskih nedostataka – jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem provedbe propisa o nediskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti (imali sastanak s Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH, ove aktivnosti koordinira već sama Agencija).
  • Osigurati sistem da žene žrtve nasilja, budu informirane o pravnim lijekovima protiv državnih službenika koji ne izvršavaju svoje dužnosti; Ispitati i uklanjati prepreke koje otežavaju korištenje pravnih lijekova protiv državnih službenika u slučajevima kršenja preventivnih ili zaštitnih mjera propisanih Konvencijom; Uspostaviti statističke podatke o broju tužbi podnesenih protiv državnih službenika i broju izdanih pravnih lijekova kao odgovor na te tužbe.
  • Poduzeti formalnu reviziju Zakona o strancima kako bi ishodili izmjene i dopune.
  • Osigurati resurse za održavanje i funkcionalnost SOS linija 0-24 časa uz mogućnost prevazilaženja jezičke barijere migrantkinja i drugih pozivalaca.
  • Usklađivanje Krivičnog zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Inicijativa se odnosi na izmjene i dopune postojećeg Krivičnog zakona FBiH, a naročito u vezi sa inkriminacijom djela proganjanja žena poštujući standarde propisane Istanbulskom Konvencijom.