U okviru projekta Jačanje bilateralnih odnosa između policije i organizacija civilnog društva u zaštiti ljudskih prava i primjeni zakona, u periodu 27.-28. septembar 2012. godine, realizovana je radionica za izradu Akcionog plana nedavno potpisanog Protokola o saradnji policije i nevladinih organizacija na polju zaštite ljudskih prava posebno ranjive i marginalizirane populacije.

U okviru dvodnevne radionice potpisnici Protokola, predstavnici MUP-a KS i predstavnici devet nevladinih organizacija sa područja Kantona Sarajevo, radili su na definiranju ciljeva i razradi aktivnosti koje se tiču oblasti u kojima će na temelju Protokola i Akcionog plana djelovati. Razmjena znanja i iskustava svih učesnika održane radionice umnogome je pomogla u identifikaciji ključnih aktera i nužnih koraka koje je moguće i potrebno poduzeti u bosanskohercegovačkom kontekstu, sa ciljem adekvatnog pristupa i rješavanja problema posebno ranjive i marginalizirane populacije.

Kao aneks potpisanog Protokola Akcioni plan je instrument za suštinsku realizaciju saradnje između policije i nevladinih organizacija, kao i nevladinih organizacija međusobno, a njegova praktična implementacija ima za cilj doprinijeti rješavanju pojedinih problema selektirane ciljne populacije (ovisnici/e o drogama, seksualni/e radnici/e, zatvorenici/e recidivisti, maloljetni delinkventi i mladi u kontekstu prevencije zloupotrebe droga i nasilničkog ponašanja). Ovaj dokument nema nerealne ambicije da obuhvati sve probleme koji se tiču spomenute ciljne populacije, ali ima intenciju doprinijeti poboljšanju rada potpisnika i nadležnih subjekata u oblastima prevencije, resocijalizacije, socijalne inkluzije i smanjenja štete.

Akcioni plan radi se na period od dvije godine i, kao i Protokol, odnosi se na područje Kantona Sarajevo. Nakon završetka rada na preliminarnoj verziji, Akcioni plan će biti potpisan i usvojen od strane subjekata koji su već potpisali Protokol.