Udruženje PROI je od samog osnivanja usmjereno na implementaciju različitih aktivnosti, projekata i programa koje za cilj imaju praćenje, promoviranje i zaštitu osnovnih ljudskih prava. Naš cjelokupan rad zasnovan je na tome da svako ljudsko biće ima svoju osobnost i dostojanstvo, bez obzira na razlike i posebnosti koje postoje među ljudima. Čvrsto vjerujemo da svako ima pravo na uvažavanje i poštivanje ličnosti, odnosno na puno uživanje ljudskih prava i sloboda, stoga nastojimo sudjelovati u izgradnji društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i priliku na kvalitetan život. U našem budućem radu to će nam i dalje biti misija i vodilja. 

Podsjećamo:

„Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. UN su 1966. godine donijele dva sporazuma kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja. U okviru Savjeta Evrope 1950. godine donijeta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.“