Gastro-turizam je poseban oblik kulturnog turizma gdje se konzumacijom hrane i pića, učenjem o pripremi jela, kupovinom proizvoda u vezi s hranom i pićem, pohađanjem kurseva kuhanja, zadovoljavaju specifične potrebe turista za edukacijom o regionalnoj i nacionalnoj gastronomiji i degustacijom lokalnih specijaliteta. Globalni turistički trendovi u 21. stoljeću pokazuju kako se gastro-turizam transformisao u jedan od najdinamičnijih segmenata turističke privrede. Podaci Svjetske turističke organizacije - UNWTO ukazuju da preko jedne trećine potrošnje turista u destinaciji odlazi na hranu, tako da gastronomija zasigurno predstavlja jedan od najbitnijih segemenata u zadovoljenju turističkih potreba.
                                                               
Kroz aktivnosti na polju jačanja gastro - kulturološkog turizma jačamo kapacitete svih učesnika i promoviramo kulturno - historijsko i gastronomsko naslijeđe i tako upoznajemo turiste sa našom zemljom na inovativan način. 
Pored jačanja kapaciteta našeg tima, aktivno doprinosimo promociji gastro-turističkog potencijala u partnerstvu sa vladinim institucijama među kojim ističemo suradnju sa Federalnim ministarstvom za turizam i okoliš, Muzejom Sarajeva, Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine i Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika.
 
Konkretne akcije koje planiramo implementirati u narednom periodu doprinijet će poboljšanju kvaliteta i diversifikacije izgradnje turističke ponude na prirodnom i kulturnom naslijeđu u prekograničnoj oblasti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ova Akcija treba da osnaži lokalne zajednice usmjeravajući, olakšavajući i podržavajući očuvanje i popularizaciju svoje kulinarske baštine kao katalizatora za povećanje broja turista i povećanje atraktivnosti prekograničnog regiona kao multietničkog evropskog kulinarskog regiona.
 
Posebno će se fokusirati na razvoj gastro-kulturnih dobara u turističkih resursa i proizvoda kako bi se poboljšala privlačnost za posjetu i pronalaženje ravnoteže između očuvanja i razvoja prirodnih i kulturnih resursa, sa posebnom pažnjom posvećenom  ruralnim oblastima koje su i dalje marginalizirane od glavnih tokova turističkih posjeta. Pored toga, aktivnosti koje će se sprovesti će poboljšati položaj ciljnih grupa kao što su lokalni pružaoci usluga koji će imati koristi od treninga i radionica i biće podržani u njihovom radu sa poboljšanim digitalnim marketingom, web prezentacijama, mobilnim aplikacijama i podzemnom infrastrukturom. Ovi kapaciteti će povećati vidljivost prekograničnog turizma povezivanjem pojedinačnih ponuda oko glavnih turističkih i kulturnih potencijala. Promotivne aktivnosti i kampanja za podizanje svijesti vodit će ka unaprjeđenju postojeće turističke ponude aktiviranjem postojećih gastro, kulturnih, prirodnih, istorijskih resursa i potencijala. Stvaranjem i promocijom novih turističkih proizvoda, osposobljeni akteri projekta i ciljne grupe, lokalni ljudi koji žive u ciljanim područjima u BiH i CG, imat će koristi od Akcije i novih socio-ekonomskih mogućnosti.