Gastro-turizam je poseban oblik kulturnog turizma gdje se konzumacijom hrane i pića, učenjem o pripremi jela, kupovinom proizvoda u vezi s hranom i pićem, pohađanjem kurseva kuhanja, zadovoljavaju specifične potrebe turista za edukacijom o regionalnoj i nacionalnoj gastronomiji i degustacijom lokalnih specijaliteta. Globalni turistički trendovi u 21. stoljeću pokazuju kako se gastro-turizam transformisao u jedan od najdinamičnijih segmenata turističke privrede. Podaci Svjetske turističke organizacije - UNWTO ukazuju da preko jedne trećine potrošnje turista u destinaciji odlazi na hranu, tako da gastronomija zasigurno predstavlja jedan od najbitnijih segemenata u zadovoljenju turističkih potreba.

                                                              

Kroz aktivnosti na polju jačanja gastro - kulturološkog turizma jačamo kapacitete svih učesnika i promoviramo kulturno - historijsko i gastronomsko nasljeđe i tako upoznajemo turiste sa našom zemljom na inovativan način. Za promociju gastro proizvoda i turističkih potencijala Sarajeva organizovali smo u periodu od 19. Do 23. 05. 2017 PROI / Balkantina interaktivni gastro štand na lokaciji Trga Oslobođenja, gdje smo zajedno sa partnerima: Ćevabdžinca Kastel, Sarajevska Pivnica i Baklava Shop obezbijedili svim posjetiocima gastro delicija zajedno sa promotivnim materijalima i ponudama grada Sarajeva.

Pored jačanja kapaciteta našeg tima, aktivno doprinosimo promociji gastro-turističkog potencijala u partnerstvu sa vladinim institucijama među kojim ističemo suradnju sa Federalnim ministarstvom za turizam i okoliš, Muzejom Sarajeva, Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine i Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika.

 

Konkretne akcije koje smo ostavrili u proteklom periodu u vidu implementiranja projekta ‘’Jačanje kapaciteta i razvoj nove ponude gastro-turističkih proizvoda i gastroturističkih destinacija u ruralnom turizmu FBIH’’, implementiran od strane Udruženja PROI i podržan od Federalnog ministarstva turizma i okoliša za cilj je imao jačanje kapaciteta u sektoru ruralnog turizma putem on-line marketinga, korištenja socijalnih mreža u svrhu promocije proizvoda i brendiranja. Po odobrenju projektnog prijedloga koji je se ticao organizacije pet jednodnevnih treninga iz brendiranja i marketinga za 50 predstavnika domaćinstava, organizirane su aktivnosti koje su za cilj imale odabir lokaliteta gdje će projektne aktivnosti biti implementirane. Izvršena je selekcija potencijalnih lokacija, organizirane terenske posjete, organizirani sastanci i razgovori sa predstavnicima lokalnih domaćinstava i udruženja nakon čega je izvršena evaluacija pobrojanih aktivnosti i izvršena finalni odabir lokaliteta i učesnika za implementaciju projekta. Radionice su održane u septembru 2017.
Projektne aktivnosti implementirane su na pet različitih lokacija na teritoriji FBiH: Vareš (Selo Strica), Mijakovići, Tajan (park prirode), Kreševo, Fojnica. Lokacije su izabrane na osnovu jakih kapaciteta za razvoj ruralnog turizma i gastro turističke ponude koje pružaju navedeni lokaliteti kao i organizacije lokalnih udruženja i domaćinstava. Na treninzima je ukupno učestvovalo 82 osobe.
Zatim promocija Gastro Festa na Bobovcu, opština Vareš 2017 godine. Ostvarena je suradnja sa predstavnicima “Čuvari bosanske krune Bobovac”, te u 2018 godini Udruženje PROI zajedno s Balkantinom doo, će zajedno biti organizatori Gastro Festa na Bobovcu.

Pored projekta realizovanog u 2017 godini, za 2018. planirane su aktivnosti implementacije projekta javnog poziva FMOIT "Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" za 2017.godinu , pod nazivom “Gastro biciklistička staza Kupres - Livno”. Projekt prve gastro-biciklističke staze u BiH je planiran na lokalitetu između Livna i Kupresa koji se sa svojim idealno konfiguriranim terenom i jedinstvenom gastro ponudom uvrštava u vrh interesa ljubitelja biciklizma, ne samo u BiH već i u susjednoj Hrvatskoj.

 

S tim u vezi cilj projekta je: Povećanje kapaciteta i kvaliteta sportsko-rekreativne i gastro-turističke ponude na području Livna i Kupresa. Cilj će se postići tako što će se aktivirati i iskoristiti postojeći kapaciteti koji do sada nisu bili dovoljno iskorišteni. Staze će se označiti i urediti, a ujedno će se evidentirati lokacije gdje se duž staze mogu degustirati i kupovati kupreški i livanjski sirevi kao i drugi gastro proizvodi ovog kraja.  

 

Zbog toga, značaj ovog projekta premašuje njegov cilj, jer pored nove i atraktivne biciklističke staze projekat će istaknuti sve gastronomske resurse kao i kulturno-povijesne lokacije koje će biti na raspolaganju korisnicima staze. Sve aktivnosti projekta će se prezentirati putem medija, tiskanog promo materijala, kao i kroz web stranice i društvene mreže. Ukupni broj direktnih korisnika projekta za period od godinu dana je 1000 i u njega ubrajamo lokalna proizvođače i domaćinstva/obrte koje nude gastro usluge te bicikliste koji će se koristiti gastro-biciklističkom stazom. Indirekti korisnici su stanovnici općina Livno i Kupres, te turisti i posjetioci ovih općina.