Naši programi zagovaranja zasnovani su na ideji da kada su ljudi osnaženi potrebnim znanjima i vještinama, oni mogu promijeniti svoj život na bolje. Jedan od segmenata rada iz oblasti zagovaranja je pomoć korisnicima naših usluga pri stjecanju vještina i informacija potrebnih za poboljšanje svog društvenog, ekonomskog i zdravstvenog statusa. Pružamo asistenciju pripadnicima marginaliziranih i isključenih populacija kroz različite vidove interpersonalne komunikacije nakon čega su u kapacitetu da se sami zalažu za ostvarenje svojih osnovnih ljudskih prava.

Aktivno i predano djelujemo i u smjeru izmjene i promjene pravnih propisa, te stoga uspostavljamo kontakte i komunikaciju s nadležnim organima vlasti, nevladinim sektorom, poslodavcima i međunarodnim organizacijama. Neophodno je jasno i sveobuhvatno utvrditi način, mehanizme i resurse za socijalnu inkluziju društveno marginaliziranih osoba. Smatramo da socijalna inkluzija treba biti jedan od glavnih prioriteta nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva, kako bi se osigurala adekvatna zaštita, promocija i briga o društveno marginaliziranim skupinama. U smislu zakonske i podzakonske regulative, neophodno je izvršiti određene izmjene i dopune, te je potrebno donošenje novih zakonskih propisa koji su zasnovani na međunarodno prihvaćenim standardima i katalogu osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Nepostojanje funkcionalnog sistema za uključivanje na tržište rada članova ciljne skupine bez zaposlenja doprinosi neangažiranosti ovih skupina u lokalnoj zajednici i umanjuje njihove mogućnosti za pristup raspoloživim resursima, te zbog toga zagovaramo drugačiji pristup i uspostavu funkcionalnog, sveobuhvatnog i jednako dostupnog sistema zapošljavanja.