Snažno vjerujemo u potrebu za izgradnjom i jačanjem kapaciteta organizacija i institucija zajednice jer se na taj način osigurava veća odgovornost lokalnih vlasti prema socijalno isključenim i marginaliziranim grupama u smislu njihovog društveno-političkog osnaživanja. Našim programima razvijanja zajednice jačamo lokalnu samoupravu za inicijative smanjenja siromaštva, poboljšanja kvaliteta života i razvijanja svijesti o pristupu potrebnim informacijama.