Aktivnosti koje sprovodimo u oblasti prevencije neinfektivnih bolesti dizajnirane su na način kako bi se smanjila i spriječila upotreba psihoaktivnih supstanci kao što su droga, alkohol i duhan, koje predstavljaju uzroke nastanka nekih od neinfektivnih bolesti.

Posebnu pažnju posvećujemo razvijanju životnih i socijalnih vještina koje za cilj imaju uspješno nošenje sa životnim izazovima. Kroz različite aktivnosti promoviramo zdrave stilove života, potičemo mlade na kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te jačamo odnose i zdrave oblike komunikacije između djece i mladih, njihovih vršnjaka i članova njihovih porodica.

S ciljem unaprijeđenja našeg rada na polju prevencije zloupotrebe droga među mladima, inicirali smo prekograničnu saradnju sa zemljama regiona, a prva zemlja s kojom sarađujemo je Crna Gora.

BiH i CG su države koje imaju slične probleme na polju zloupotrebe droga u populaciji mladih, a sistem ovih zemalja ih ne adresira adekvatno i efikasno. Smatramo da stalna i sveobuhvatna prekogranična suradnja među relevantnim institucijama i organizacijama civilnog društva ubrzava proces reformi i olakšava razmjenu iskustva i znanja, što vodi unaprijeđenju sistema i adekvatnijem odgovoru na problem prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Programi prevencije zloupotrebe droga imaju efekta kada odgovaraju na potrebe zajednice i kada uključuju sve relevantne sektore. Stoga nastojimo uspostaviti kontakate i komunikaciju na različitim nivoima i u različitim sektorima koji teže jačanju prekogranične saradnje na polju kulture i edukacije sa ciljem zaštite djece u regionu od zloupotrebe droga i psihoaktivnih supstanci na način kako je to definisano u relevantnim međunarodnim dokumentima koji se odnose na  očuvanje i promociju dječijih prava.

Inicijativa „Anti-Dop Ambasadori“ podržana je od strane Evropske komisije.