Inicijativa za kontrolu duhana Udruženja PROI nastoji da adresira problem upotrebe duhana u Bosni i Herecgovini, koja podstaknuta marketingom industrije duhana i društvenom nejednakošću, godišnje ubija na stotine stanovnika BiH, dok inhibira socio-ekonomski razvoj povećavajući troškove domaćinstva, uzrokuje velike ekonomske troškove u državnom sistemu zdravstvene zaštite i ugrožava ljudska prava.
 
Inicijativa se oslanja na pristup zaštite ljudskih prava i zalaže se za zaštitu osnovnih prava i sloboda stanovnika Bosne i Heregovine koja su prepoznata u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Ustavu Svjetske zdravstene organizacije, Konvenciji o pravima djeteta, Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i u Sporazumu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji su formalno uključeni i u preambulu Okvirne konvencije o ljudskim pravima Svjetske zdravstvene organizacije.
 
Glavni cilj inicijative za kontrolu duhana je spašavanje života zalaganjem za javne politike koje sprječavaju pušenje, pomažu pušačima da ostave cigarete i štite stanovništvo Bosne i Hercegovine od posrednog pušenja. 
 
Kampanja „Smeta Mi“
 
Kampanja „Smeta Mi“ je javna kampanja u okviru inicijative za kontrolu duhana koja adresira problem upotrebe duhana i posrednog pušenja, te pokreće i podržava javnu incijativu za promjenu zakona  kojim bi se stanovništvo zaštitilo od pogubnih zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica izlaganja duhanskom dimu. Cilj je da se što veći broj ljudi mobilizira jer samo zajedničkim djelovanjem je moguće osigurati čist zrak i zdraviju budućnost za sve nas, jer pravo na čist zrak i zdravo okruženje spada među osnovna ljudska prava.
 
Zvanična web stranica kampanje: www.smetami.ba