Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da osobe i društvene grupe koje su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti dobiju mogućnost i sredstva koja su neophodna za punu participaciju u ekonomskom, pravno-političkom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utječe na njihove živote i ostvarivanje osnovnih prava i sloboda i omogućava egzistenciju i socijalno blagostanje.

Dugogodišnjim radom, analizama i istraživanjima, ustanovili smo niz problema, poteškoća i ograničenja koji onemogućavaju kvalitetnu i sveobuhvatnu socijalnu inkluziju društveno marginaliziranih i isključenih grupa. Problematika se odnosi na siromaštvo, nezaposlenost, diskriminaciju i stigmatizaciju, socijalnu nezaštićenost i nebrigu, nepoštivanje i nepriznavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Naša ciljna skupina u okviru aktivnosti usmjerenih na socijalnu inkluziju su društveno marginalizirane i isključene osobe: aktivni ovisnici o psihoaktivnim supstancama i osobe u apstinenciji, seksualne radnice, mladi počinioci krivičnih djela, žrtve nasilja u porodici, osobe s poteškoćama u psihičkom i fizičkom razvoju.