Činjenje krivičnih djela od strane mladih osoba jedan je od sveprisutnih problema bosanskohercegovačkog društva. Zakonski i podzakonski akti, strategije i procedure u vezi rada i djelovanja tužilaštva, pravosuđa i zatvorskog sistema, te postpenalni servisi sprovode se prema principu „od vrha prema dnu“, a saradnja između nadležnih institucija i organizacija civilnog društva koje djeluju na polju sigurnosti zajednice je vrlo sporadična.

S ciljem doprinosa u rješavanju problema kriminaliteta među mladima na području Kantona Sarajevo, uspostavili smo pristup pod nazivom Top 20, odnosno sačinjena je lista od 20 mladih počinilaca krivičnih djela kod kojih postoji rizik ponavljanja kriminogenog ponašanja. Grupa stručnjaka, predstavnika kantonalnih institucija, rješava slučaj po slučaj na način da svakoj osobi ponude paket mjera u cilju uspješne reintegracije u društvenu zajednicu i preveniranja recidivizma u činjenju krivičnih djela.