"Najveća snaga kojom raspolaže čovječanstvo je nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijeg razornog oružja što ga je stvorio ljudski um."

Mahatma Gandhi -


Naša globalna vizija u oblasti borbe protiv nasilja je svijet bez nasilja nad ženama i djevojkama koja se može ostvariti jedino putem smislenih akcija i političkih obaveza nacionalnih vlada, uz adekvatnu podršku i odgovarajuće resurse. Kroz naše programe nastojimo da spriječimo, odgovorimo i zaustavimo sve oblike nasilja nad najugroženijim ženama, kao što su seksualne radnice, korisnice droga, mlade djevojke i sl. Zalažemo se za prekidanje ciklusa nasilja kroz prevenciju, obrazovanje i povećanje svijesti o pitanjima vezanim za nasilje između muških i ženskih klijenata naših programa.

Posebno smo senzibilizirani za pitanja rodne ravnopravnosti, pa smo se u ovoj oblasti bavili i istraživačkim radom na temu nasilja u populaciji seksualnih radnica. Rezultate istraživanja možete pogledati  OVDJE.

Deklaracija UN-a o eliminisanju nasilja nad ženama je 1993. godine definisala nasilje nad ženama kao “bilo koji čin rodno zasnovanog nasilja koji ima za posljedicu, ili je vjerovatno da će imati za posljedicu, fizičke, seksualne ili psihološke povrede ili patnje kojima su žene izložene, uključujući prijetnje takvim postupcima, prisilu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo da se dešavaju u javnom ili privatnom životu.”