Koordiniramo različitim projektima s ciljem rješavanja sigurnosnih pitanja u zajednici putem multisektoralnih rješenja. Nastojimo doprinijeti rješavanju ekonomskih, socijalnih i drugih razlika koje posebno ugrožavaju socijalno isključene grupe. Doprinosimo jačanju kapaciteta kantonalnih vlasti za pružanje socijalnih usluga s ciljem smanjenja lične i društvene nesigurnosti, reduciranja diskriminacije i nasilja koji predstavljaju prijetnju sigurnosti u zajednici.