Članovi mreže su se okupili kako bi predstavili plan rada za 2018. godinu, predložili upravljačku strukturu, razmotrili formu zagovaranja te misiju i viziju mreže. Glavni fokus sastanka bio je zagovaranje strategija, te stvaranje potencijalnih mogućnosti saradnje sa civilnim društvom, međunarodnim organizacijama i drugim mrežama. Na dnevnom redu je bilo riječi i o pozadini i ciljevima projekta smanjenja štete, te praćenju svih aktivnosti mreže. Osnovane su i ekspertne grupe i određene su njihove specifične uloge u razvoju mreže. Moderirane su diskusije u tri radne grupe koje su se bavile temama: prevencija predoziranja, hepatitis C i nove psihoaktivne supstance, a u cilju pripreme Europske konferencije o smanjenju štete koja će se održati u novembru u Bukureštu.