Vjerujemo da nevladine organizacije mogu nadopuniti, ali ne i zamijeniti sveobuhvatnu ulogu i primarnu odgovornost vlade u promociji ravnopravnog ljudskog razvoja i dobrobiti kao i poštivanju ljudskih prava i zaštiti ekosistema.

Vjerujemo da promocija uloge i odgovornosti privatnog sektora može unaprijediti ljudska prava i održivi razvoj i služiti u zaštiti životne okoline.

Vjerujemo da možemo adresirati probleme i pitanja koja vlada i drugi nisu u mogućnosti ili ne žele. Putem konstruktivnog izazova, nastojimo promovisati dobru upravu i podstaknuti napredak prema našim ciljevima.

Vjerujemo da naša misija može biti unaprijeđena kroz istraživanja, zagovaranja i programe.

Vjerujemo da putem socijalnog partnerstva sa drugim nevladinim organizacijama, institucijama i poslovnim sektorom možemo postići bolji utjecaj i poboljšati život individua i društvene zajednice.