Nezavisnost

Cilj nam je da postignemo političku i finansijsku nezavisnost. Naše upravljanje, programi i politike su nestranački, ne zavise od specifičnih vlada, političkih stranaka niti poslovnog sektora.

Odgovorno zagovaranje

Posvećeni smo tome da aktivnosti zagovaranja budu prožete kroz naš cjelokupan rad i u skladu sa našom misijom, kao i da unaprijeđuju definisani javni interes.

Nediskriminacija

Mi cijenimo, poštujemo i težimo ohrabrivanju različitosti i nastojimo biti nepristrasni i nediskriminatorski u svim našim aktivnostima.

Transparentnost

Zalažemo se za otvorenost i transparentnost u svim našim strukturama, misiji, politikama i aktivnostima. Kontinuirano komuniciramo sa stakeholderima o našem radu i sve informacije dostupne su javnosti.

Evaluacija

Nastojimo kontinuirano poboljšavati našu efikasnost. Definisali smo procedure evaluacije za naš upravni organ, osoblje, programe i projekte na osnovu uzajamne odgovornosti.

Javna kritika

Odgovorni smo za javnu kritiku individua i organizacija, osiguravajući da se na taj način postigne fer javna rasprava.

Partneri

Smatramo da se naš organizacioni integritet proširuje kako bi bilo osigurano da i naši partneri zadovoljavaju najviše standarde pravičnosti i odgovornosti, i poduzet ćemo sve moguće korake kako bismo omogućili da ne postoje veze sa organizacijama ili osobama koje se bave ilegalnim ili neetičkim praksama.